Ferdinand Kauer

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
MySpace icon
LinkedIn icon
e-mail icon
Born: 
January 18, 1751
Died: 
April 13, 1831
Place of birth: 
Kleintajax, Znaim
Nationality: 
Austrian